گزارش جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان ماکارونی درمورخ 18/02/1401 اخبار

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۴۰۱/۸/۳
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
APPEI http://www.appei.ir