آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران اخبار

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۴۰۱/۱/۳۱
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
APPEI http://www.appei.ir