گزارش محمع اخبار

گزارش مجمع 20 مرداد1400 

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۴۰۰/۵/۲۴
انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
APPEI http://www.appei.ir